Lyžařská škola

SNOWFOX s.r.o.

 

 

Všeobecné smluvní podmínky

 

Vážení rodiče,

seznamte se prosím důkladně s popisem kurzu a všeobecnými podmínkami účasti na kurzu pro mateřské školy, který zajišťuje lyžařská škola SNOWFOX s.r.o.

 

 

I. Popis kurzu

Výuka bude zahájena od 14. ledna 2019. Kurzy budou probíhat 2x týdně, po dobu 3 týdnů. Celkem tedy 6 výcvikových dnů. Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku. Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu.

 

II. Místo konání kurzu

Kurz je realizován ve Ski areálu Kladky. Organizátor si vyhrazuje právo změnit místo realizace kurzu kvůli nepříznivým podmínkám.

 

III. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a lyžařskou školou SNOWFOX vzniká na základě zákazníkem podepsané přihlášky (smlouvy) a úhrady zálohy či plné ceny. Tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy, podle které se lyžařská škola zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu a souhlasí s uvedenými všeobecnými podmínkami. Nezletilé účastníky přihlašují jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

 

IV. Ceny

Cena kurzu zahrnuje dopravu autobusem z MŠ, ZŠ do Ski areálu Kladky a zpět do MŠ. Dále je v ceně zahrnuto 12 hodin lyžařské výuky, instruktor lyžování, skipas, občerstvení. Zdarma zapůjčíme lyžařské helmy, pro ty, kteří ji nemají.

Lyžařská škola má právo jednostranně zvýšit cenu akce uvedenou v nabídce nejpozději do 14. dne před realizací akce v případě, že  v mezidobí dojde ke zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně výcviku. Lyžařská škola cenu upraví přiměřeně tomuto zvýšení cen, plateb či kurzu. Oznámení o zvýšení ceny akce dodá lyžařská škola zákazníkovi do místa uvedeného v přihlášce nejpozději 14 dnů před zahájením akce. Zákazník je poté povinen uhradit rozdíl v ceně akce do 5 dnů. Při nesplnění uvedené povinnosti vznikne lyžařské škole právo od smlouvy odstoupit a zákazníkovi povinnost zaplatit lyžařské škole odstupné (stornopoplatky).

 

V. Platební podmínky

Lyžařská škola má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.   

Zákazník je povinen zaplatit zálohu ve výši 1000,- Kč  z celkové ceny akce do viz přihláška.

Doplatek 1590,- Kč musí zákazník uhradit nejpozději do viz přihláška.

Je možné uhradit celou částku dohromady.

V případě nedodržení termínu úhrady je lyžařská škola oprávněna od smlouvy odstoupit s tím, že zákazník je povinen zaplatit lyžařské škole odstupné (stornopoplatky).

V případě absence v kurzu nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení peněz. Zameškané lekce je možné nahradit s jinou skupinou.

Platbu lze provést  převodním příkazem na účet číslo: 2601333811/2010 , jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka.

 

    VI. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník / účastník akce má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb.

Zákazník / účastník akce má právo být seznámen s případnými změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny.

Zákazník / účastník akce má právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v bodu VII. těchto podmínek.

Zákazník / účastník akce má právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené ve smlouvě / přihlášce a v dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.

Zákazník / účastník akce je povinen řídit se pokyny instruktorů / osob určených lyžařskou školou a dodržovat stanovený program, dodržovat právní předpisy platné v navštívené zemi, resp. v místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu akce je lyžařská škola oprávněno zákazníka / účastníka z akce vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých.

Zákazník / účastník akce je povinen uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku aj. zařízení, kde čerpá služby zajištěné dle smlouvy.

 

 VII. Změny a zrušení sjednaných služeb 

1. Je-li lyžařská škola nuceno z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy, anebo akci zrušit. Příslušný návrh změny (včetně uvedení nové ceny) či zrušení akce oznámí lyžařská škola zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, má se za to, že se změnou souhlasí.

3. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny akce, je zákazník povinen doplatit rozdíl v ceně do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, jinak má lyžařská škola právo od smlouvy odstoupit a žádat odstupné.

4. Lyžařská škola má právo zrušit akci, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, kterým je podmíněna realizace akce. O zrušení akce z uvedeného důvodu je lyžařská škola povinna informovat zákazníka nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením akce. Dále může lyžařská škola zrušit akci v důsledku neodvratitelné události, které nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze na lyžařské škole rozumně požadovat (např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky). O zrušení nebo přerušení akce rozhoduje lyžařská škola. V tomto případě bude lyžařská škola vracet zaplacenou částku.

5. Zákazník může písemně oznámit lyžařské škole, že se místo něho akce zúčastní jiná osoba s tím, že v oznámení je současně uvedeno prohlášení nového zákazníka s podpisem, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na dané akci. Původní a nový zákazník společně a nerozlučně odpovídají za zaplacení ceny akce a nákladů, které lyžařské škole vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy, odstupné (stornopoplatky)

Zákazník může kdykoliv před zahájením akce od smlouvy odstoupit (stornovat akci). Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo lyžařské škole doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Zákazník je poté povinen zaplatit lyžařské škole odstupné (stornopoplatky), jehož splatnost nastává ihned. Lyžařská škola odstupné odečte od částky, kterou obdrželo od zákazníka na úhradu ceny akce podle zrušené smlouvy a zbytek zákazníkovi vrátí.

Výše odstupného je následující a odvislá od délky časového období před zahájením akce:

45 60 dnů………………………………... 30 % z ceny akce

31 – 44 dnů………………………………... 50 % z ceny akce

15 – 30 dnů………………………………... 70 % z ceny akce

  1 – 14 dnů……………………………...… 90 % z ceny akce

v den zahájení akce………………………..100 % z ceny akce

 

    IX. Odpovědnost

    1.  Lyžařská škola SNOWFOX  neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinila lyžařská škola SNOWFOX ani jiní dodavatelé služeb               poskytovaných v rámci akce a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce.

       2. S odkazem na ustanovení § 881 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ), lyžařská škola SNOWFOX prohlašuje, že přebírá                 plnou zodpovědnost za bezpečnost a zdraví nezletilých účastníků kurzů v rozsahu ustanovení § 31 NOZ, a to od okamžiku převzetí nezletilého             na předem určeném místě, až do jeho předání zpět pověřené osobě na určeném místě po ukončení výuky lyžování. Tím odpovědnost lyžařské                   školy SNOWFOX za nezletilé účastníky kurzu lyžování končí. 

       3. Rodiče dětí, účastníků kurzu lyžování, akceptují tu skutečnost, že lyžařská škola SNOWFOX nepojišťuje účastníky kurzu lyžování proti úrazu.

 

X. Zpracování osobních údajů

1. Zákazník svým podpisem na přihlášce vyslovuje svůj souhlas, aby lyžařská škola SNOWFOX zpracovávalo jeho osobní údaje, včetně data narození a to v souladu s podmínkami, které stanoví zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou lyžařskou školou SNOWFOX zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných lyžařskou školou a dále pro marketingovou a akviziční činnost.

3. Lyžařská škola SNOWFOX se zavazuje při zpracování osobních údajů zákazníka přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti lyžařské školy a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující.       

 

 13.10.2018